ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากยโสธรใช้เทคโนโลยี QR code เพิ่มคุณภาพสินค้า

youtube: