พัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม ให้กับสมาชิกกุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผึ้ง

กรมพัฒนาที่ดิน : " พัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม ให้กับสมาชิกกุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผึ้ง " เกษตรกร ที่จังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีอาชีพเพาะปลูกข้าว ด้วยการใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ดินเสื่อม ผลผลิตที่ได้ก็ตกต่ำ จนเมื่อทางกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูดิน ทำให้ความอุดมสมบรูณ์ของดินกลับคืนมาอีกครั้ง และผลผลิตข้าวที่ได้ก็มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

youtube: