บ้านทัพไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริโภค ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ PGS

บ้านทัพไทย สุรินทร์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริโภค ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริโภค และผู้ผลิต พร้อมเยี่ยมชม ชิม ผลิตผลทางการเกษตรและศึกษาดูงานจากพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์จริง
วันที่ 9 มี.ค. 60 หลังจากที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย จัดหลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและทัศนศึกษาสถานที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ PGS ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ พร้อมทั้งไปดูสถานที่ปลูกจริง ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560
สำหรับช่วงเย็นที่ผ่านมา ที่บ้านนางกัญญา อ่อนศรี ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS บ้านทัพไทย หมู่ที่ 10 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งคณะนำโดย นายอภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ผู้บริโภค ผู้ผลิตและเกษตรกรผู้สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "เกษตรอินทรีย์ไทย" ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริโภค และผู้ผลิต โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวีระเกียรติ รัมมณีรัตนากุล นายอำเภอปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรให้การต้อนรับ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากรับฟังการเสวนา แล้วคณะได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของดีหมู่บ้าน OTOP พร้อมร่วมชมสินค้าผลิตผลของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS บ้านทัพไทย และชมการแสดงวัฒนธรรมของนักเรียนบ้านทมอ ในวันรุ่งขึ้นจะได้เยี่ยมชมศึกษาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์จากสถานที่จริงอีกด้วย
ที่มา: 
กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: