การบริโภคผลไม้เกษตรอินทรีย์ของเยอรมนี

            รายงานพิเศษ - การบริโภคผลไม้เกษตรอินทรีย์ของเยอรมนี สถานการณ์ทั่วไปของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนี ในปี 2015 พื้นที่สำหรับเพราะปลูกและประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนีอยู่ที่ 23,098 เฮกเตอร์ หรือมีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 3.2 นั้นหมายความว่ามีการขยายตัวของพื้นที่มากขึ้น ซึ่งมากกว่า ปี 2014 มากที่มีการขยายตัวขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น ซึ่งสมาคมเกษตรอินทรีย์ต่างเป็นผู้ครอบครอง พื้นที่กว่า 2 ใน 3 ของพื้นที่สำ หรับเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด และมากกว่าครึ่งของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ (51.9%) เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเกษตรอินทรีย์ต่างๆ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจำนวนฟาร์มที่ผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในเยอรมนีมีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 30 ในขณะที่จำนวนฟาร์มปกติลดลงร้อยละ 32 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในปี 2015 จำนวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนีขยายตัวขึ้นร้อยละ 4 หรืออยู่ที่ 24,343 ฟาร์ม หรือมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ฟาร์มโดยประมาณ

           ทั้งนี้การที่จำนวนฟาร์มดังกล่าว มีจำนวนมากขึ้นนั้น เพราะนโยบายต่างๆ ด้านการเมืองที่เอื้ออำ นวย มีการประกอบธุรกิจเกษตร อินทรีย์มากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเมืองท้องถิ่นในรัฐต่างๆ ที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และท้ายสุดความพยายามของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นเริ่มออกดอกออกผลให้เห็น ส่งผล ให้เกษตรกรรายอื่นๆเห็นคุณค่าของเกษตรอินทรีย์และหันมาผลิตสินค้าแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยความต้องการสินค้าจากเกษตรอินทรีย์ในประเทศที่มีความมั่นคงส่งผลให้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ รับผลกระทบในช่วงวิกฤติด้านการเมืองในยุโรปมากเหมือนสินค้าเกษตรทั่วไป และเมื่อดูการพัฒนาด้าน การตลาดแล้วนั้น ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศเยอรมนี ยังมีแนวโน้มและมีศักยภาพในการขยายตัวอยู่ เพราะอุปทานยังสูงกว่าอุปสงค์อยู่มาก อีกทั้งในปี 2016 เงินสนับสนุนเกษตรกรที่ผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์จากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงดำเนินต่อไป

          อ่านรายงานฉบับเต็ม

ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: