สรุปข่าวอินทรีย์ กรกฎาคม 2560

 - รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อีสานตอนล่าง 4 จังหวัด ติดตามงานปฏิรูปพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในท้องถิ่นชุมชน รองรับไทยแลนด์ 4.0

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

เปิดแล้ว "ตลาดต้องชม ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์"

พาณิชย์ โชว์ศักยภาพไทยสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดงาน ONE 2017

ร้อยเอ็ดจัดโครงการเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวต้นเดียวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ (GI)

ศรีสะเกษ รวมพลังสร้างเครือข่ายเกษตรกรศรีสะเกษ สู่เกษตรอินทรีย์ 4.0

-เที่ยวสวนผัก...พักโฮมเสตย์ ที่เมืองลีงโมเดล

-การขับเคลื่อนนโนบายเกษตรอินทรีย์ 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (PowerPoint)

-เพชรบูรณ์ เดินเครื่องยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์” ดันสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 

 

ภาพข่าว: 
วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 18, 2017
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์