นายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

นายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ภายใต้ชื่อ "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" ย้ำ รัฐบาลผลักดันเกษตรกรมีรายได้สูงอย่างยั่งยืน

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" ที่ได้นำสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากการเกษตรมาจัดแสดง โดยนายกรัฐมนตรี ทดลองทาครีมบำรุงผิวหน้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเครื่องสำอางสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งผ่านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสารสกัดชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2013 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชม “ปลาซิว สมพงษ์” ซึ่งเป็นปลาที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 30 ปี แต่สามารถนำกลับมาเพาะพันธุ์ใหม่ได้ ซึ่งขณะนี้ได้จำหน่าย โดยนำเสนอความเป็นมาและคุณค่าของปลาชนิดนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าปัญหาการพัฒนาภาคการเกษตรขณะนี้ ต้องยอมรับว่ามีเกษตรกรจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้เข้าระบบที่ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางของรัฐบาล ซึ่งทำให้เกิดปัญหาของความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำเกษตร เช่น เรื่องของการรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ที่จะครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าว ยาง มันสำปะหลังและอื่น ๆ ซึ่งวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6011070010006
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: