พาณิชย์ดันสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลก

พาณิชย์เดินหน้าดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก หลังเป็นที่นิยม ลุยส่งเสริมทุกภาคส่วน

พัฒนาเกษตรกร และผู้ผลิตเร่งผลิตสินค้าอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานสากล

 

              นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งเครื่องเดินหน้าดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก โดยเน้นการส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปัจจุบันมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์อยู่ที่ 2,700 ล้านบาท โดยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ให้ความรู้ ผลักดันให้เกษตรกรและผู้ผลิตพัฒนากระบวนการเพาะปลูกสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล รวมถึงให้มีการขอตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ตลอดจนประสานกับผู้ผลิตเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อสินค้าจากเกษตรกร และการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าแต่ละตัว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการช่วยพัฒนาสินค้า การออกแบบ และการหาตลาดรองรับโดยการจำหน่ายผ่านช่องทางที่มีอยู่ 

              นอกจากนี้ ประสานผู้ผลิต ห้างสรรพสินค้าให้เข้ามารับซื้อผลผลิตไปจำหน่าย รวมถึงการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นการเฉพาะ และผลักดันให้มีการขยายตลาดต่างประเทศ ล่าสุดลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับบริษัท NürnbergMesse Gmbh (NM) จากเยอรมนี เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นที่ประเทศไทยกลางปี 2561 

              “กระทรวงพาณิชย์จะใช้นโยบายประชารัฐส่งเสริมและผลักดันการเพาะปลูก และการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพราะสินค้าเกษตรอินทรีย์ถือเป็นสินค้าใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงมากในฐานะที่เป็นอาหารปลอดภัย กระบวนการผลิตปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุน และส่งเสริมไม่ได้มีเพียงข้าว แต่ยังครอบคลุมไปถึงพืช ผัก และปศุสัตว์ ซึ่งทุกวันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญมากโดยสินค้าเกษตรอินทรีย์มีอัตราการเติบโตสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ทุกตลาด” นางอภิรดี กล่าว

              อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับ  2 มีสาระสำคัญ คือ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มุ่งให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้าและการบริการที่มีความยั่งยืน  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ที่มา: 
http://www.tnamcot.com/view/5a042336e3f8e40ae18e54e0
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: