นายอำเภอท่าบ่อป้ายแดงเน้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์

หนองคายนายอำเภอท่าบ่อป้ายแดง เน้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต  ต่อยอดขายความคิดสร้างรายได้ยั่งยืน

                นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร  นายอำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย  เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า  รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าบ่อ  สิ่งแรกที่ตนอยากจะช่วยชาวอำเภอท่าบ่อ  นั่นก็คือ  การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรนั้น เป็นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนชาวไทย   แต่จะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ คำตอบก็คือการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น  เบื้องต้นการทำเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนอย่างมหาศาล ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย  แต่ขอให้เราเริ่มต้นจากสิ่งของใกล้ตัว โดยหันกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ หรือการใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  รวมไปถึงน้ำหมักไส้เดือนที่ผลิตขึ้นเอง  แล้วนำมาใช้ทำการเกษตร  เพราะมีราคาถูก สามารถผลิตขึ้นได้เองในครัวเรือน ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี  ซึ่งตนก็ได้ใช้วิธีนี้มาแล้วที่อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรต้องหันมาทำเกษตรแบบใหม่  คือ  ต้องปลอดภัยมากขึ้น  ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้บริโภค  ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ของคนรักสุขภาพได้ดี  ต่อไปจะต้องมีการต่อยอดในเชิงของการตลาด  เราต้องนำสินค้าเกษตรมาแปรรูป บรรจุหีบห่อที่สวยงาม  รวมไปถึงการขายความคิด  นำเสนอตั้งแต่กระบวนการผลิต และต้องนำเสนอให้ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยอย่างไร  จะเป็นการเพิ่มมูลค่าในตัวของมันเอง

                    อำเภอท่าบ่อ น่าจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  ทั้งนี้เกษตรกรก็ต้องร่วมมือกับเรา  ด้วยการผลิตปุ๋ย น้ำหมัก น้ำไส้เดือนใช้เอง ในภาคปศุสัตว์นั้นตนยังคงสนับสนุนให้มีการเลี้ยงปลา  และเพิ่มขึ้นมาคือสนับสนุนการเลี้ยงโค จะมีการต่อยอดในด้านการซื้อ การขาย การขยายพันธุ์  แปลงหญ้า การผลิตอาหาร  ซึ่งมันจะย้อนกลับมาตอบโจทย์ในภาคการเกษตร  คือ “มูลวัว” สามารถนำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เป็นการเพิ่มผลผลิต   และลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรที่ยั่งยืน

ที่มา: 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=821742
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: