มกอช. ยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา เน้นให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์

                   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์ ในลักษณะเกษตรกรแนะนำเกษตรกรด้วยกันเอง และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยมี นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

                   นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้ดำเนินการพัฒนา Q อาสา ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหารขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยคัดเลือกผู้นำกลุ่มเกษตรกร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) Young Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในพื้นที่ 9 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และพัทลุง มาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐาน GAP พืชอาหาร การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัย มีทักษะในการถ่ายถอดความรู้ และการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ มกอช. ในพื้นที่ และเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ได้

                 เลขาธิการ กล่าวต่อว่า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกอช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์ ในลักษณะเกษตรกรแนะนำเกษตรกรด้วยกันเอง เพื่อต่อยอดความรู้แก่ Q อาสา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1–2552) ซึ่งจะยกระดับความสามารถของ Q อาสาในการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre audit) และให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้อย่างถูกต้อง

                 หลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งหมด 2 วัน โดยมีทั้งภาคการบรรยายในหัวข้อเรื่อง เกณฑ์กำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการใช้รายการตรวจประเมินแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมีจำนวน 50 คน โดยเป็น Q อาสา จากจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระแก้ว และพัทลุง ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ และเป็นตัวแทนของ มกอช. (Q อาสา) ในพื้นที่ ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างเกษตรกรกับ มกอช. เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เลขาธิการกล่าว...

 

ที่มา: 
https://www.ryt9.com/s/prg/2922658
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: