ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในรัสเซีย

           แนวโน้มวัฒนธรรมการบริโภคเครื่องดื่มออร์แกนิกยังมีการพัฒนาน้อยมากถึงแม้ว่ากระแสความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยจะมาแรงเพียงใด ความต้องการสินค้าออร์แกนิกกลับไม่ได้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน สาเหตุมาจากผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลดีและผลร้ายของการบริโภคสินค้าออร์แกนิก โดยกลุ่มที่อาศัยในเขตเมืองที่ถือว่ามีอัตรารายได้สูงกว่าและมีความต้องการสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าจะให้ความสนใจกับรายละเอียดบนสลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมชาติและปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO Free) อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตเห็นคําว่า “bio-products” ผู้บริโภคก็ยังคงสับสนและไม่สามารถเข้าใจได้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมาจากการผลิตโดยใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติกันแน่

 

           เครื่องดื่มออร์แกนิกยังถือว่าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม

          สินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกส่วนมากจะเป็นน้ําผลไม้จากภายในประเทศที่ครองสัดส่วนตลาดสูงทั้งหมวดเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์และหมวดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พัฒนาการของเครื่องดื่มเหล่านี้จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกําลังซื้อของผู้บริโภคและสภาพของเศรษฐกิจมหภาค ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะเคยชินกับพฤติกรรมที่ต้องรัดเข็มขัดประหยัดรายจ่ายในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายรวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในสินค้าที่จําเป็นลง โดยน้ําผลไม้ถือว่าไม่ได้เป็นสินค้าตัวเลือกที่สําคัญที่ผู้บริโภคจะหยิบใส่ในตะกร้าซึ่งหมายความว่าน้ําผลไม้หรือผักออร์แกนิกจะยังคงเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้สําหรับเครื่องดื่มร้อนแบบออร์แกนิกทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างให้ความสนใจในหมวดหมู่นี้น้อยมากซึ่งแนวโน้มคงจะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ในอนาคตช่วงระยะปานกลาง อ่านฉบับเต็มในไฟล์ดาวโหลด

 

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: