เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ

                 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ชูกลุ่ม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) หนองบัวลำภู ได้ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำโครงการกลุ่มขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูขึ้น โดยทางสถานีฯจะเข้าไปขุดบ่อเก็บน้ำผิวดิน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ให้ เพื่อให้สมาชิก ในกลุ่มได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทำการเกษตร

                กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เป็นกลุ่มแกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการดังกล่าว มีสมาชิกทั้งหมด 7 ราย มีพื้นที่ในการทำการเกษตรร่วมกันจำนวน 2 ไร่ โดยรวมกลุ่มกัน ปลูกพืชผักที่แปลงรวม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แปลงของประธานกลุ่ม มีการจัดสรรแบ่งแปลงให้สมาชิกดำเนินการปลูกพืช และใช้น้ำต้นทุนจากบ่อน้ำของสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภูและระบบบาดาลพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับพืชผักที่ปลูก ได้แก่ ผักชี คะน้า คื่นช่าย ผักกาดหอม และกวางตุ้ง รวมถึงมีการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วย ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายให้กับท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นหลัก นอกเหนือจากการขุดบ่อเก็บน้ำให้แล้ว ทางสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ยังได้เข้าไปให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์และการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น ถังหมัก กากน้ำตาล สารเร่งซุปเปอร์ พด.1, พด.2, พด.7 โดโลไมท์ อีกด้วย

                ด้านนางเดือนฉาย ทูลแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกล่าวว่า เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีการรวมกลุ่มฯตนก็ปลูกผัก เลี้ยงปลาขาย แต่ผลผลิตไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง หลังจากมีการรวมกลุ่มกัน และได้รับบ่อน้ำจากสถานีพัฒนาที่หนองบัวลำภู ทำให้ผลผลิตดีขึ้นและมีรายได้เพิ่ม จากเดิมที่เคยมีรายได้จากการขายพืชผักเพียง 20,000 บาท/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 40,000 บาท/ปี เคยมีรายได้จากการขายปลา 30,000 บาท/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท/ปี อีกทั้งยังมีรายได้จากการขายจิ้งหรีดอีก 90,000 บาท/ปี ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ที่มา: 
https://www.ryt9.com/s/nnd/3041230
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: