พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน

 

จังหวัดพัทลุงได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด โดยได้เน้นการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญมาตลอดระยะเวลาหลายปี

          ตอนนี้ที่พัทลุงมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ย่างเข้าปีที่สามแล้วจึงสามารถทำงานตามนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง

          เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีจุดแข็งในเรื่องภูมิสังคม พื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําการเกษตร วิถีชีวิตของคนพัทลุงถือว่าการเกษตรคือฐานรากของชีวิต วิถีการเกษตรของจังหวัดพัทลุงจึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ปลอดภัย

          ผู้ว่าฯกู้เกียรติ แจ้งว่าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันได้เชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวทั้งในเชิงเกษตรธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม นอกจากนั้น จังหวัดพัทลุงได้รับมอบหมายให้เป็นจังหวัดเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อขยายผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงร่วมกับตัวแทนเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด พัทลุงเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด

          จังหวัดพัทลุง ได้ชูประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้คําขวัญ “พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” โดยได้ส่งเสริมให้นําแนวทาง ของเกษตรกรรมยั่งยืนมาขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และวนเกษตร เป็นต้น จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยโซนเขา ป่า นา เล รวมทั้งพื้นที่การเกษตรใน 7 ลุ่มน้ำ ได้ถูกเชื่อมร้อยด้วยลําน้ำสายต่างๆผูกพันเป็นเรื่องราวชีวิตคนพัทลุง และวิถีการเกษตร สะท้อนออกมาเป็นอัตลักษณ์แห่งเมืองพัทลุง

          เมืองที่มีการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน สะท้อนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตผ่านอาชีพทางการเกษตรแบบผสมผสาน และอาหารจากผลิตผลเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ประกอบกับนโยบายของจังหวัดพัทลุงที่มุ่งเน้นดําเนินการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มี คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และจะควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยจะขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ด้วยสภาพพื้นที่ตั้งของจังหวัดพัทลุงซึ่งมีแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นน้ำธรรมชาติที่ได้รับจากท้องฟ้าโดยตรง (ไม่มีกระแสน้ำที่ไหลผ่านมาจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งอาจจะพัดพาเอาสารเคมีทางการเกษตรเจือปนมากับแหล่งน้ำได้) รวมทั้งการทําการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี นอกจากจะทําให้น้ำดีแล้ว ดินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตรอีกตัวหนึ่งก็ดีขึ้นด้วย

          ดังนั้น การที่จังหวัดพัทลุงจะส่งเสริมและขับเคลื่อนการทําเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสามารถทําได้จริง หากคนพัทลุงมีความตั้งใจจริงและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงร่วมกันสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงพิษภัยของการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตร โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการประกอบเกษตรกรรมของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ที่มา: 
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1664055
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: