9 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ คำประกาศเจตนารมณ์ เรียกร้องให้จังหวัดสตูลได้แสดงความกล้าหาญประกาศมาตรการยกเลิกการใช้สารเคมีพิษทั้ง 3 ชนิด

          วันที่ 21 ต.ค.2562 นายเสถียร โง้วสุวรรณ ผู้ประสานงาน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสตูลนางสาวนิธิมา บินตำมะหงง หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสตูล พร้อมตัวแทนอีก 9 เครือข่ายร่วม 50 คน ยื่นหนังสือถึงนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผวจ.สตูล เรื่อง เราต้องการให้สตูลเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ และให้รัฐบาลยกเลิกสารเคมีพิษเกษตร

          จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 (สคร.12) ได้เปิดเผยสถานการณ์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งพบว่า จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ที่มีการใช้สารเคมีพิษทางการเกษตรมากสุด และส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยจากผลกระทบดังกล่าวเป็นอันดับต้นของภาคใต้เช่นกัน ในขณะที่จังหวัดสตูลได้มีการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดจากเกษตรเคมีมาเป็นการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยหวังจะให้ทันกับกระแสการคุ้มครองผู้บริโภคที่คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงภัยร้ายจากพืชผักผลไม้ที่มีสารเคมีปนเปื้อนเพิ่มมากขึ้น และตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีที่ผ่านมานี้

          เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงกลุ่มองค์กรภาคีต่างๆ และรวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสำคัญต่อเรื่องนี้ และให้แสดงความจริงใจกับประชาชนด้วยการประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีพิษในการเกษตรอย่างน้อย 3 ชนิด คือพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทั้งนี้ได้มีการยืนยันด้วยข้อมูลทางวิชาการแพทย์แล้วว่าสารเคมีพิษดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อร่างกายมนุษย์ที่นำไปสู่การเป็นโรคร้ายหลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสตูล จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า เราต้องการให้พื้นที่การเกษตรจังหวัดเป็นพื้นที่ของเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัย และต้องปลอดสารเคมีพิษทางการเกษตรทั่วทั้งจังหวัด ทั้งนี้เพื่อปกป้องการดำรงชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภคไปพร้อมกัน

          พร้อมกันนี้เราขอเรียกร้องให้จังหวัดสตูลได้แสดงความกล้าหาญต่อเรื่องนี้โดยประกาศมาตรการเพื่อนำไปสู่เจตนารมณ์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และในโอกาสเดียวกันนี้เราขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำเนินการยกเลิกการใช้สารเคมีพิษทั้ง 3 ชนิดนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยต้องคำนึงถึงสุขภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

         

ที่มา: 
https://siamrath.co.th/n/110312
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: