องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หนุนวิจัยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก สร้างฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ

 

          ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)กล่าวว่า ในปี 2563 อ.ส.ค.จะเร่งขับเคลื่อนทำเกษตรอินทรีย์ในฟาร์มโคนม เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และรองรับแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับปัจจุบันกระแสความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ความสำคัญในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงเฉพาะผลิตภัณฑ์นมแต่รวมถึงสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในต่างประเทศสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.ได้ทำฟาร์มโคนมอินทรีย์ (Organic Dairy Farm) ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และถือเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบรายแรกของประเทศไทยขึ้น ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี บนเนื้อที่กว่า 134 ไร่ มีฝูงโคนมอยู่ประมาณ 460 ตัว โดยแยกเป็น โคนมเพศเมีย 380 ตัว เป็นแม่โครีดนมได้ประมาณ 100 ตัว เฉลี่ยน้ำนมดิบที่รีดได้ ประมาณ 9.08 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยทาง อ.ส.ค. สามารถผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ได้ถึง 1,200 กิโลกรัม/วัน ซึ่งจากผลดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน อ.ส.ค. เป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบ และมีแผนส่งเสริมและขยายสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้หันมาทำฟาร์มโคนมอินทรีย์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและขยายการตลาดนมออร์แกนิกของ อ.ส.ค.ในอนาคต

 

 

 

ที่มา: 
https://www.naewna.com/local/455776
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: