มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ศึกษาดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร"

 

          มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหน้า ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานโครงการ "ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร" สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ของการร่วมโครงการ การบริหารจัดการ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขเพื่อให้ไปสู่ผลลัพธ์และความสำเร็จ รวมถึงการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเกษตรอินทรีย์เข้าสู่วิชาเรียน

          สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

          หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ที่มา: 
https://www.ryt9.com/s/prg/3094310
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: