เกษตรกรนราธิวาสและราชบุรีคว้ารางวัล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

          กรมวิชาการเกษตร เฟ้นหาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขา GAP และเกษตรอินทรีย์ ประจำปี2563  มติเอกฉันท์มอบรางวัลเกษตรกรสวนชมพู่ จ.ราชบุรี  และสวนลองกอง จ.นราธิวาส  เผย เกษตรกรยึดหลักผลผลิตมีคุณภาพ  ต้องมาจากการจัดการสวนที่เป็นระบบ  พร้อมมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค 

          นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ในทุกปีกรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นที่ผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์  เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ในปี 2563 นี้กรมวิชาการเกษตรได้คัดเลือกให้นายสมชาย เจริญสุข เกษตรกรเจ้าของสวนชมพู่เจริญสุข บนพื้นที่ 15 ไร่  ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)  โดยนายสมชายได้ทำสวนชมพู่ทับทิมจันทร์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตชมพู่ให้มีรสชาติอร่อย ผลผลิตมีคุณภาพ คงไว้ซึ่งมาตรฐาน ภายใต้แนวความคิดพัฒนาและแบ่งปันความรู้

          นายสมชายทำสวนชมพู่โดยมีแนวคิดที่จะยกระดับผลผลิตของสวนตนเองให้สินค้าได้รับความเชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยเชื่อว่า“ผลผลิตพรีเมี่ยม ต้องมาจากการจัดการสวนที่เป็นระบบ” ดังนั้น ในปี 2554 จึงได้สมัครขอการรับรองมาตรฐาน GAP กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร  ซึ่งการได้รับรองมาตรฐาน GAP ทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า  และเพิ่มโอกาสช่องทางการตลาดได้มากขึ้น สามารถจำหน่ายให้กับบริษัทส่งออกไปตลาดต่างประเทศทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อ่านต่อ https://www.am1386.com/home/2086

ที่มา: 
https://www.am1386.com/home/2086
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: