พาณิชย์ ร่วมมือสภาเกษตรกรฯ แนะช่องทางขายสินค้าเกษตร ช่วงโควิด

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรเทาปัญหาให้ภาคเกษตรที่เผชิญกับวิกฤติโควิด-19 เน้นช่วยหาตลาดให้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมแนะใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อและขยายส่งออกไปตลาดโลกนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประชุมหารือทางไกลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของสภาเกษตรกรฯ ในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะการหาตลาดให้กับให้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร และการแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อสร้างโอกาสในการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพของไทย ให้สามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ได้มอบให้รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวบุณิกา แจ่มใส) หารือกับเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายรัตนะ สวามีชัย) ผ่านการประชุมทางไกล เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการหารือครั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับภาคเกษตรไทยที่เผชิญกับวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรของเครือข่ายสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกรฯ จะส่งรายชื่อกลุ่มเกษตรกรและสินค้าที่มีความพร้อม ให้กรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ จะร่วมกันคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานรับรองต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการต้นแบบต่อไปหากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คาดว่าพฤติกรรมของตลาดจะเปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จึงจำเป็นที่กลุ่มเกษตรกรจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทั้งสองหน่วยงานพร้อมร่วมมือกันให้ความรู้แก่เกษตรกรในเครือข่าย โดยเฉพาะเรื่องการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อส่งออก รวมทั้งแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าเกษตรไทยและขยายโอกาสส่งออกไปตลาดโลกสำหรับตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย ได้แก่ อาเซียนและจีน ที่ได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรให้ไทยเหลือ 0%รวมถึงอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ และได้ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรให้ไทย เช่น เงาะ ลำไย มังคุด ทุเรียน อาหารทะเลกระป๋องนอกจากนี้ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรเช่นกัน แต่ยังมีมาตรฐานสินค้าอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าราว 9,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารแปรรูป ข้าวและธัญพืช ยางพารา รวมถึงผักและผลไม้ และมีตลาดสำคัญ เช่น อาเซียน ( 26.2%) จีน ( 16.6%) ญี่ปุ่น ( 13.1%) และสหรัฐอเมริกา ( 11.1%) ซึ่ง 65% เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่ไทยทำเอฟทีเอด้วย

ที่มา: 
https://mgronline.com/news1/detail/9630000052700
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: