คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand เพื่อความเข้าใจแนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน

คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand เพื่อความเข้าใจแนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน

เอกสารเผยแพร่โดย มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: 
https://www.facebook.com/gapoard1/posts/1978391342191864/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: