มกอช. มุ่งยกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 

                 ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รู้เท่า ก้าวไกล เกษตรอินทรีย์" ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาประกอบไปด้วยผู้แทนภาคการผลิต ภาคเอกชน นักวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 80 คน  โดยมี นายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา และ นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้เท่า ก้าวไกล เกษตรอินทรีย์ไทย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การตรวจรับรองตามมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและยกระดับเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand รวมถึงส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ DGTFarm.com โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในวงการเกษตรอินทรีย์ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีการขยายรูปแบบธุรกิจจากการทำเกษตรเป็นการแปรรูป การทำร้านอาหาร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรจำนวนมาก และผู้ประกอบการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่เชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์จากที่ต่างๆ ส่งต่อให้กับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรจำนวนมากเกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น

 

ที่มา: 
https://www.ryt9.com/s/prg/3143026
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: