ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน มีการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว หรือ เกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน" ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แน่นอน

          โดยระยะแรกได้กำหนดจัดงานทุกวันเสาร์(แรก) ของเดือน เริ่มครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ที่มา: 
https://www.rmutl.ac.th/news/15634
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: