กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนพิจิตรอินทรีย์ วันที่ 13 มกราคม 2562

แถบจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบันประชาชนหันมาให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน เกษตรกร จังหวัดพิจิตร ได้ปรับตัว หันมาปลูกข้าวปลอดภัย หรือข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด แถมยังปลอดภัยต่อผู้ผลิตด้วย

youtube: