การขับเคลื่อนนโนบายเกษตรอินทรีย์ 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (PowerPoint)

ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา: 
http://www.oae.go.th/
ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
17 กรกฎาคม, 2017