การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PGS

กรมพัฒนาที่ดิน : " การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PGS " กลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งได้รับมาตรฐาน PGS โดยเทคนิคหนึ่งในการผลิตของพวกเค้า คือ การทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ผลผลิตออกมางอกงาม ขายได้ราคาดี รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

youtube: