ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

youtube: