คุยกันในสวน ชิมผลไม้ที่ผลิตด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์

คลิปนี้ คุยกับพี่ศิริพร เกษตรกรที่หันมาใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ ในการทำสวนผลไม้  พี่ศิริพรเล่าถึงการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้  สูตรน้ำหมักต่างๆ โดยเฉพาะ น้ำหมักปลา ที่พี่ศิริพร บอกว่า สามารถปรับปรุงให้ใช้ทุกช่วงระยะของการผลิต  และพี่ศิริพรยังใช้ พด.2 ด้วย 
 
น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักปลา น้ำหมักเปลือกมังคัด  เกษตรปลอดภัย
 
วิทยากร ผศ.ดร. ลำแพน  ขวัญพูล 
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
youtube: