จับประเด็นข่าวใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน Organic Village ทัพไทย "ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "

นางกัญญา อ่อนศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านทัพไทย หมู่ 10 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ผลักดันข้าวอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ ทำเกษตรอินทรีย์กว่า 16 ปี จากแนวคิดการลดต้นทุน

youtube: