ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ : AgriTV

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ : AgriTV สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดำเนิน “โครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน” เพื่อให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้น โดยสังเกตป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่รับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเป็นการขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอีกด้วย

youtube: