ทิศทางตลาดเกษตรอินทรีย์

แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีความต้องการสูงถึง 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวประมาณ 20% ต่อปี แต่พื้นที่เกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวเพียง 2% ต่อปี
หลักเกณฑ์สำคัญ 4 ข้อ ที่จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้แก่ ด้านสุขภาพ  ด้านนิเวศน์วิทยา ด้านความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ด้านการดูแลเอาใจใส่ในการบริหารจัดการฟาร์ม นี่เป็นมาตรฐาน 4 ข้อที่ทาง IFOAM ให้การยอมรับ ปัจจุบันไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ประมาณ 3แสนไร เติมโตขึ้นปีละ 10% ไทยส่งออกผักผลไม้ไปจีนขยายตัวต่อเนื่อง 5 เดือนแรกของ ปี 62  มีมูลค่าเกือบ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

youtube: