ปลัดกระทรวพาณิชย์เยี่ยมวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอรี่

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอรี่
ใน จ.ลำปาง รับหาตลาดรองรับผลผลิต

youtube: