ปลูกถั่วเขียวสู้ภัยแล้ง ของชาวสวนเกษตรอินทรีย์จังหวัดสครปฐม

youtube: