พาชมสวนเกษตรอินทรีย์ที่ ต.ปทุม จ.อุบลราชธานี

youtube: