ยกระดับเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานระดับโลก กับ กานต์ ฤทธิ์ขจร (เจ้าของไร่ปลูกรัก)

youtube: