ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.นราธิวาส

ข่าว ThaiPBS : Gen C Reporter นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จะพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการพลิกฟื้นที่ดินรกร้าง มาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชน
ในการเลี้ยงโคขุนและการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปติดตามได้นักข่าวพลเมือง

youtube: