ศูนย์เฮียนฮู้ โฮงเฮียนพอเพียง กลุ่มฮักน้ำจาง กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์

สมาชิกกลุ่มฮักนํ้าจาง ได้เดินบนเส้นทางสีเขียว โดยการหนุนเสริมของ สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของ แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ 

youtube: