สวนและนาเกษตรอินทรีย์ ยุคใหม่ ปลูกไผ่ตง พยุง ยางนา ไม้สัก สร้างมูลค่าเพิ่ม

สวนเกษตรอินทรีย์ นาข้าวอินทรีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

youtube: