สารคดีการเกษตร : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน กับความสำเร็จของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้ใช้ปุ๋ยและสารอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานในราคาที่ยุติธรรม ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง อีกที่งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

youtube: