หน่วยตรวจรับรองที่อยู่ในประเทศไทย

หน่วยตรวจรับรองที่ผ่านการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์สภายุโรป ที่สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานทัดเทียมเกษตรกอินทรีย์ยุโรป กับผู้ประกอบการในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ

- สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ประเทศไทย

- Bioagricert  อิตาลี

- CERES Certification of Environmental Standards เยอรมัน

- Control Union Certification เนเธอร์แลนด์

 

 

หน่วยตรวจรับรองจากต่างประเทศที่สามารถดำเนินการในประเทศไทย

  • CCPB – SRL – Controllo e Certificazione Prodotti Biologici
  • ECO – ECO Cert S.A.
  • BCS – Kiwa BCS Oko Garantie GmbH
  • QC&I GmbH
  • IMO – Institutee for Marketecology
  • IMO – IMO (India)
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
30 กรกฎาคม, 2019