หัวใจของการทำเกษตรอินทรีย์แบบมืออาชีพ ธงชนะ พรหมมิ เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

youtube: