เกษตรสร้างชาติ : สวนผลไม้ในหลวง ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

เกษตรสร้างชาติวันนี้ พาไปชมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.-สำนักข่าวไทย 

youtube: