เกษตรอินทรีย์บ้านหนองรี ของดีเมืองนารายณ์ลพบุรี

กรมพัฒนาที่ดิน : " เกษตรอินทรีย์บ้านหนองรี ของดีเมืองนารายณ์ลพบุรี "

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรทำการเกษตร ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และช่วยลดต้นทุนการผลิตบนและอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรดินอย่างถูกต้องเหมาะสม

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

youtube: