เกษตรอินทรีย์อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

-การจัดเวทีเสวนาชุมชน(Focus Group) ณ บ้านหนองนาวงษ์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

-โดยกลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลักสูตรมุ่งเน้นเชี่ยวชาญเฉพาะ)

-วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560

youtube: