เกษตรอินทรีย์ไทยสู่แหล่งอาหารโลก

เกษตรอินทรีย์ไทยสู่แหล่งอาหารโลก เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยยั่งยืน วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์อยู่ตรงที่การเตรียมดินเตรียมธาตุอาหารให้พร้อมโดยจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างดินเติมปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ อย่างปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยพืชสดเพื่อให้เป็นอาหารกับจุลินทรีย์ภายในดิน ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะเข้าไปช่วยขยายช่องทางการตลาดส่งเสริมการขายสินค้า เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตออกมา

youtube: