เกษตรอินทรีย์ "ทางเลือก ทางรอด" จากสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ปลูกพืชคลุมดินไม่เน้นการปลูกพืชเชิงเดียว ในพื้นที่หนองบัวลำภูไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พืชผลการเกษตรให้ผลดี

youtube: