เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์

เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์ ช่วงเย็น (04 สิงหาคม 2561) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "เกษตรอินทรียร์ วิถีล้านนา Young Smart Farmer Oganic Culture" โดยมีหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นในห้วงวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 การจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นในห้วงวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้ดำเนินตามนโยบายเดินหน้ายกระดับไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน ขานรับนโยบาย 4.0 ตามแผนยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 2560 - 2564 มุ่งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2564 ไม่น้อยกว่า 1,333,860 ไร่ และเกษตกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 96,670 ราย โดยภายในงานครั้งนี้ ยังได้มีการออกร้านแสดงสินค้า และนิทรรศการเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดเสวนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทยโดยบุคคลต้นแบบหลากหลายวงการ กิจกรรม Workhop อาหารอินทรีย์กับเชฟรุ่นใหม่ คลินิกปรึกษาการทำเกษตรแบบคนรุ่นใหม่ บริการตรวจสารพิษในเลือดฟรี บริการตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ฟรี มุ่งหวังให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข หนุ่นผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้รับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร พร้อมส่งเสริมมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงพยาบาลทุกกระบวนการอย่างปลอดภัย มีการจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ เกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาล และนำมาประกอบอาหารในโรงพยาบาล

youtube: