เดินหน้าประเทศไทย : กลุ่มเกษตรต้นแบบ ข้าวอินทรีย์

รูปภาพของ OMICADMIN

ข้าวอินทรีย์ ต.นาโส่ อ.กุตชุม จ.ยโสธร 18/12/2557

youtube: