เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ไทย

ท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้สัมภาษณ์เรื่องการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ในรายการเดินหน้าประเทศไทย

ออกอากาศ วันที่ 8 ตุลาคม 2557

youtube: