เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ร่วมกันนอกห้องเรียน

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ร่วมกันนอกห้องเรียน ฐานเรียนรู้ที่ 1 การปลูกพืชอินทรีย์ วิรัช ปวะภูโต ฐานเรียนรู้ที่ 2 สารชีวภัณฑ์ สวพ.4

youtube: