แทนคุณแผ่นดิน ตอน เกษตรอินทรีย์ "สามพรานโมเดล"

วิศวกรเคมี สู่ วิถีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนกับโครงการ "สามพรานโมเดล" ในรายการ แทนคุณแผ่นดิน

youtube: