โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงนาสาธิต การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ให้ผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

 

youtube: