โรงเรียนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

โรงเรียนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา ฐาน การเลี้ยงไข่ไก่ปลอดภัย ฐาน การทำปุ๋ยหมัก ฐาน การปลูกผักอินทรีย์ ฐาน การตลาดและการแปรรูป นายวรพจน์ อุปนิสากร นายอำเภอนาเยีย เป็นประธาน

 

youtube: